Olimpiada de geografie – etapa județeană – se va desfășura în ziua de sâmbătă, 9 martie 2019, începând cu ora 10,00 la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Tg-Jiu. Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul orar 9,00 – 9.30, având asupra lor carnetul de elev vizat/cartea de identitate.

Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului București un număr de elevi corespunzător numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 75% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană. Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar județean (ISJ), respectiv fiecărui sector al municipiului București se stabilește în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 alin. (3). Astfel, fiecare inspectorat școlar județean, respectiv, fiecare sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare an de studiu. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) al Metodologiei-cadru, pentru participarea la etapa națională a olimpiadei de geografie se atribuie locuri suplimentare, 23 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru. În cazul în care la nivelul judeţului/sectorului municipiului București nu există participanţi care să întrunească condiția de calificare pe locurile atribuite conform Metodologiei-cadru, art. 15 alin. (3), locurile disponibilizate pot fi adăugate la locurile suplimentare. Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București şi se află în situaţia calificării pe locurile suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadei nu se departajează, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentei metodologii. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (8), în cazul în care, la etapa naţională a olimpiadei, la unul sau mai mulţi ani de studiu, locurile suplimentare prevăzute la art. 15 alin. (4) nu se ocupă, după aplicarea criteriului de punctaj de minim 75% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maxim 50% din locurile suplimentare, la propunerea preşedintelui comisiei naţionale pentru coordonarea competiţiilor școlare şi cu aprobarea ministrului educaţiei naţionale. În astfel de situaţii, la un an de studiu, numărul de locuri la etapa naţională nu poate depăşi 85 candidați.