Anunt pentru candidații la proba de interviu- concurs directori

IN ATENTIA CANDIDATILOR PENTRU PROBA DE INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GORJ
SESIUNEA IANUARIE-APRILIE 2022

CENTRUL DE CONCURS PENTRU PROBA DE INTERVIU: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TG-JIU

 • La proba de interviu, pentru evaluarea competențelor digitale, candidaților le va fi necesară o adresă de email validă pentru care să știe ID-ul și parola.
 • Evaluarea competențelor digitate ale candidaților va fi făcută pe sisteme desktop pe care sunt instalate sistemul de operare Windows 10 și pachetul Office 2013.
 • Candidații au obligația să pună la dispoziția fiecărui membru al comisiei de evaluare (5 membri) a probei de interviu câte un exemplar al strategiei de dezvoltare a unității de învățământ, care va conține maximum 5 pagini, redactat, cu respectarea următoarei structuri:

a) analiza SWOT ;
b) misiunea și viziunea propuse;
c) obiectivele strategice;
d) elaborarea unui plan de acțiuni pentru implementarea, pe durata unui an școlar, a unuia dintre obiectivele strategice identificate;
e) modalitățile de evaluare a efectelor atinse prin schimbările propuse.

 • Accesul în centrul și sala de interviu (Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu), se va face pe baza documentului de identitate, cu respectarea întocmai a graficului, respectiv, în ziua și ora programate pentru interviu. Accesul candidaților în incinta centrului de examen se face cel mult cu o jumătate de oră înaintea orei planificate.
 • Candidații care au optat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din aceeași unitate de învățământ vor elabora și prezenta, în cadrul strategiilor de dezvoltare prezentate, planuri de acțiune pentru obiective strategice diferite.
 • Proba de evaluare a interviului se susține pentru fiecare opțiune (funcție).
 • Este declarat admis la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.
 • Punctajele obținute la proba de interviu se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar după încheierea probei, în aceeași zi.
 • Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatului. Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia națională de monitorizare şi coordonare a concursului.
 • Durata probei de evaluare a interviului este de 60 min.

Concurs directori 2022 – proba scrisă

În atenția candidaților ale căror dosare au fost validate în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj, sesiunea 2022.

Vă facem cunoscut faptul că centrul special pentru desfășurarea probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Gorj, sesiunea 2022, a fost stabilit la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, Str. 11 Iunie, nr. 56. Toți candidații înscriși și validați sunt repartizați pentru susținerea probei scrise în acest centru de examen. Repartizarea candidaților pe săli va fi afișată la avizierul centrului special de examen.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat se desfășoară începând cu ora 10⁰⁰ şi durează maximum 120 de minute.
Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul orar 800-845.
Instructajul candidaților se va efectua în intervalul orar 845-9⁵⁰.

 • Candidaţilor, responsabililor de sală şi supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfăşoară proba scrisă.
 • Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă.
 • Candidații vor utiliza doar pix cu pastă de culoare albastră sau neagră care nu se șterge.
 • Accesul candidaților în săli se face pe baza actului de identitate valid.

Joi, 17.02.2021, ora 15.00 se va desfșura, în sistem online, sedința pentru extragerea supraveghetorilor pentru proba scrisă.

ANUNȚ CONTESTAȚII
Contestațiile pentru proba scrisă în cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pot fi depuse în perioada 18–19.02.2022, prin mijloace electronice la adresa de e-mail management@isjgorj.ro .

Simularea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a examenului de simulare a probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022

Primul lucru pe care este indicat să-l cunoașteți este calendarul (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.054/2022).

 • Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)
  • 4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)
  • 5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)
  • 6 aprilie 2022: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)
  • 14 aprilie 2022: afișarea rezultatelor
 • Simulare examen național de bacalaureat (pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă)
  • 28 martie 2022: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
  • 29 martie 2022: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
  • 30 martie 2022: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării
  • 31 martie 2022: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
  • 14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor

  Informații organizatorice

  • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore (pentru elevii de clasa a VIII-a), respectiv trei ore (pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a) – din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
  • În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare.

  Subiecte

  Subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat (aprobate prin ordinul de ministru 3.237/05.02.2021).

  • programe și conținuturi exceptate pentru elevii claselor a VIII-adetalii aici [fișier pdf]
  • programe și conținuturi exceptate pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusădetalii aici [fișier pdf].

  Modele de subiecte

  Obiectivele simulării

  • familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale

  IMPORTANT! 

  Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

  Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

  Documente utile:

 • OME_3054_2022_simulare_EN_VIII_BAC_2022
 • Anexa_1_calendar simulare
 • Anexa_2_simulare_ENVIII_2022
 • Anexa_3_simulare_BAC_2022

Centru special proba scrisă concurs directori

   Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu a fost desemnată centru special pentru desfășurarea și evaluarea probei scrise, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,  care se va desfășura în data de 18.02.2022. Toți candidații înscriși la concurs vor fi repartizați în acest centru.

Concurs ocupare funcții vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Prin Ordinul ministrului educației nr. 3026/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 51 și 51 bis din 17 ianuarie 2022, a fost modificată și completată Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021.

OME 4597/2021 – Modificare 17 Ianuarie 2022
Calendar concurs directori sesiunea ianuarie-aprilie 2022
GJ_Lista funcții vacante D_DA-pt site

Detalii privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi vizualizate in secțiunea Concurs directori/directori adjuncți 2022