Concurs ocupare post vacant – consilier juridic

ANUNŢ

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, strada Victoriei ,nr. 132-134 , judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic, studii superioare, grad profesional I A, personal contractual, pe perioadă nedeterminată.

 1. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
  1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției publice organizatoare;
  2. Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copia certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul), sau a oricărui act care face legătura între numele actual și numele care figurează pe actele de studii/de perfecționare/de formare;
  4. Copii ale diplomelor de licență și de dizertație, precum și ale foilor matricole;
  5. Copii ale tuturor actelor care atestă efectuarea unor perfecționări/specializări ca auditor intern ;
  6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
  7. Extras Revisal;
  8. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere a declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de completa dosarul de concurs, cu originalul cazierului judiciar, cel mai tâziu până în ziua anterioară desfășurării primei probe a concursului;
  9. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni înaintea primei probe a concursului, de către medicul de familie al candidatului, sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
  10. Alte documente considerate relevante pentru concurs;

 Notă: Toate documentele care sunt incluse în dosar în copie (acte de identitate, documentele de studii, de formare, de perfecționare, de atestare, adeverințe, etc.) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor, cu acestea.

 1. CONDIȚII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI:

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 1. Are cetățenie română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinândSpatiului Economic European domiciliul în România ,
 2. Cunoaște limba română, scris vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. Are capacitate deplină de exercitiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului, ori contra autoritătilor, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI:

 – Studii superioare absolvite cu diplomă de licentă, în domeniul juridic;
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani;
– Cunoștințe de drept penal conform Noului Cod Penal;
– Cunoștințe de drept procesual penal conform Noului Cod de procedură penală;
– Cunoștințe privind legislația muncii și legislația specifică sistemului de învățmânt;
– Cunoștințe de operare PC;
– Abilități de comunicare și  relaționare;
Depunerea dosarului de concurs –  la secretariatul instituţiei (et.1)  în perioada 9 – 24 iunie 2022, orele:  -9,00 – 16,00 de luni până joi  și 9,00 -13,00 vinerea.
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs – Frunzaru Ermina telefon:253/227177, fax 0253/224750, e-mail: isjgorj@yahoo.com

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului : 4 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă și 7 iulie 2022, ora 9,00 proba practică,  la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj

Tipul probelor de concurs :  probă scrisă și probă practică.
PRINCIPALELE PREVEDERI DIN FIȘA POSTULUI

 • Reprezintă drepturile și interesele legitime ale inspectoratului în raporturile cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică și juridică
 • Reprezintă interesele legitime ale inspectoratului în fața instanțelor judecătorești de orice nivel;
 • Asigură asistență și consultanță de specialitate inspectorului școlar general, inspectorilor școlari generali adjuncți, compartimentelor din cadrul inspectoratului precum și unităților de învătământ la solicitarea acestora;
 • Asigură păstrarea evidenței lucrărilor realizate și a dosarelor de instanță.
 • Rezolvă alte lucrări cu caracter juridic, în funcție de specificul activității, care îi sunt repartizate de către inspectorul general.
 • Participă la comisiile constituite la nivelul inspectoratului scolar;
  • Acordă avizul de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului scolar;
  • Obține titlurile executorii și le transmite compartimentului financiar contabil în vederea executării;
  • Intocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul compartimentului;
  • Informează conducerea și membrii compartimentelor inspectoratului școlar cu privire la dispozițiile cu caracter normativ de interes general și specifice învățământului;
  • Redactează deciziile la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj;
  • Emite hotărarile și deciziile consiliului de administrație ale ISJ;
  • Îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale;
  • Clarifică situația juridică a patrimoniului învățământului și nu permite înstrăinarea lui, decât în situațiile expres prevăzute de lege.
  • Se deplasează în unitătile de învățământ ori de câte ori este nevoie pentru realizarea documentațiilor necesare în instanță;
  • Asigură legalitatea soluționării scrisorilor și sesizărilor venite din teritoriu;
  • Întocmește deciziile emise de către Inspectorul Școlar General si orice documente de natură a angaja răspunderea patrimonială a inspectoratului scolar;
  • Colaborează cu persoana desemnată să întocmească si să actualizeze Registrul pentru managementul riscurilor;
  • Implementează SCMI la nivelul compartimentului juridic;
  • Sprijină îndeplinirea atribuțiilor compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică, comunicând necesitățile și prioritățile compartimentelor în vederea întocmirii planului anual de achiziții publice, colaborând, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate, în contextul aplicării procedurii de atribuire;
  • monitorizează și informează conducerea si membrii compartimentelor inspectoratului școlar cu privire la dispozițiile cu caracter normativ de interes general și specifice învățământului, legislația în domeniul educației precum și aparițiile legislative noi care prezintă interes în activitatea ISJ Gorj și a unitătilor de învățământ preuniversitar din judet.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare ;
 3. Legea nr. 287/2()0099 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu mopdificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Statutul profesiei de consilier juridic nr. 1/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic nr. 514/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S nr.5530/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Regulamentul — cadru de organizare ș ifuncționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea unică a salarizării nr. 153/2017, cu modificările completările ulterioare.

CALENDARUL DESFĂȘURARII ETAPELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI  VACANT  DE CONSILIER JURIDIC

 

Nr.crt. Etapa de concurs Data desfășurării
 

 

 

1

Depunerea dosarelor de înscriere 9 – 24 iunie 2022, orele:      -9,00 – 16,00 de luni până joi

-9,00 -13,00 vineri

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 27 iunie 2022, ora 12
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere 27 iunie 2022, orele 12-16
Soluționarea contestațiilor 28 iunie 2022, orele 8-12
Afișarea rezultatelor  la contestații 28 iunie 2022, ora 14,00
 

 

2

Proba scrisă 4 iulie 2022, ora 9,00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 4 iulie 2022, ora 16,30
Depunerea contestațiilor 5 iulie 2022, orele 8-12
Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 5 iulie  2022, orele 12-16
Afișarea rezultatelor la contestații 6 iulie 2022, ora 12,00
 

 

3

Proba practică 7 iulie 2022, ora 9,00
Afișarea rezultatelor la interviu 7 iulie 2022, ora 16,00
Depunerea contestatiilor cu privire la rezultatul interviului 8 iulie 2022, orele 9-12
Solutionarea contestatiilor 11 iulie 2022, orele 9,00  -12,00
4 Rezultatele finale 11 iulie 2022, ora 14,00

 

Toate etapele de concurs se desfasoara la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, strada Victoriei nr.132-134 Tg-Jiu.

 

 

 

Program înscriere Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice 16 – 17.05.2022

Vă reamintim că dosarele de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante se înregistrează la Liceul Tehnologic Nr. 2 Târgu Jiu, iar programul pentru perioada 16-17.05.2022 este următorul:

16.05.2022 – 09.00-15.00

17.05.2022 – 09.00-16.00

Vă rugăm să veniți cu dosarele complete, conform cererii de înscriere!! Documentele necesare pentru completarea dosarului se găsesc la secțiunea Resurse umane.