La  concursul  de selecție  pentru  dobândirea  calității  de membru  al corpului  național  de experți  în  management  educațional  poate  participa  orice  cadru didactic  care îndeplinește  cumulativ  următoarele  condiții:

  1. a) face dovada acumulării a 60 de credite  transferabile  în  cadrul  unor  programe acreditate  de formare  in  domeniul  managementului  educațional;
  2. b) este titular  în  învățământ  și are cel  puțin  gradul  didactic  II  sau titlul științific  de doctor;
  3. c) a obținut calificativul „foarte  bine“  în  ultimii  4  ani  și nu   a fost  sancționat disciplinar  în  anul  școlar  curent;
  4. d) nu a fost  lipsit  de dreptul  de a ocupa o  funcție  de conducere  sau  de îndrumare și control  în  învățământ  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă  de condamnare penală;
  5. e) nu a fost exclus,  conform  prevederilor    21,  din  Registrul  național  al experților  în  management  educațional.
print