2023

 • Punctaje gradatii de merit – sesiunea 2023 – dupa contestatii
 • Punctaje gradatie 2023- înainte de contestații
 • Contestațiile  privind punctajele la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit sesiunea 2023 se depun la secretariatul ISJ Gorj în perioada 19-21 iunie 2023, în intervalul orar:
  08.00-11.00 ; 13.00-16.00.
 • Afișarea rezultatelor se face în format anonimizat. Codurile de anonimizare vor fi trasmise pe email-ul personal al fiecarui candidat. In situația în care întâmpinați dificultăți în ceea ce priveste primirea codului de anonimizare, contactați secretarul comisiei judetene.

Număr gadații de merit aprobate pentru sesiunea 2023 – 161

1 Educatie timpurie 19
2 Invatamant primar 22
3 Limba latină 1
4 Limba română 10
5 Profesor documentarist 0
6 Limbi moderne 10
7 Istorie 5
8 Socio umane 3
9 Religie 5
10 Geografie 3
11 Matematică 10
12 Informatică 4
13 Fizică 5
14 Chimie 5
15 Biologie 3
16 Educație muzicală + plastică 6 (3 vocational+3 ed.muzicala/ed. plastica)
17 Educație fizică 9 (6 profesori+3 performanta)
18 Palat + Cluburile Copiilor 1
19 Învățământ special 7 (2 CJRAE+5 CSEI)
20 Discipline tehnice 10
21 Maiștri instructori 2
22 Conducere, indrumare si control 11
23 Administrator financiar/consilier 4
24 Administrator patrimoniu 2
25 Secretar 2
26 Informatician 1
27 Laborant 1

Important de reținut! Dosarul, în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit, se întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:

 1. opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
 2. cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea;
 3. adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi;
 4. adeverinţă de vechime în învățământ;
 5. fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
 6. raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
 7. declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelulului prevăzut în anexa nr. 4;
 8. documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează.

ATENȚIE! Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia menţionată anterior nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. În cazul în care în dosarul candidatului există documente asupra cărora comisia de evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se solicită candidatului, în scris, în perioada destinată evaluării dosarelor, dovezi suplimentare (documente în original, decizii, adeverinţe, liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc.). În situaţia în care candidatul nu poate proba autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea documentelor respective, dosarul acestuia nu se evaluează, candidatul este eliminat din concurs şi i se interzice participarea la concursul în vederea acordării gradaţiei de merit organizat în următorii doi ani. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o singură dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare.

2022

Rezultate evaluare dosare gradatii de merit 2022 – dupa contestatii
Anunț contestații
Cerere contestație
Rezultate evaluare dosare gradații de merit 2022, înainte de contestații

Fise auto(evaluare) gradatii 2022 pdf
Fisa (auto)evaluare gradatii 2022 doc
Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:
Personal Didactic:

 • educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 12
 • învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 17
 • profesori limba și literatura română – 12
 • Limba latină – 1
 • profesori limbi moderne – 16
 • profesori istorie – 5
 • profesori socio-umane – 2
 • profesori religie – 4
 • profesori geografie – 2
 • profesori matematică – 12
 • profesori informatică – 5
 • profesori fizică – 2
 • profesori chimie – 2
 • profesori biologie – 4
 • profesori ed.muzicală – 2
 • profesori ed.plastică – 1
 • profesori arte-vocațional – 2
 • profesori educație fizică – 7
 • sport de performanță/vocațional – 1
 • palatul copiilor/cluburile copiilor – 2
 • profesori pentru învățământul special CSEI – 1
 • profesori pentru învățământul special CJRAE – 4
 • profesori discipline tehnice – 9
 • personal de conducere, îndrumare și control – 7
 • maistri instructori – 2

Personal Didactic Auxiliar:

 • administrator financiar – 3
 • secretar – 3
 • informatician – 4
 • administrator patrimoniu – 1
 • bibliotecar – 1
 • laborant – 1
 • didactic auxiliar ISj – 2

Calendar concurs
OME 3551_2022
Metodologie gradatie merit 2022
Cerere tip de înscriere
Declarație pe propria răspundere

Declarație_date personale
Procedura acordare gradatie personal auxiliar 2022 ISJ Gorj

Notă:

 • Documentele din dosar nu trebuie certificate -conform cu originalul-. Declarația pe propria răspundere suplinește această certificare.
 • Nu se prezintă raportul în Consiliul de administrație indiferent de categoria de personal care participă la concurs..
 • Cadrele didactice(indiferent de specializare) evaluate pe FISA CADRU PROFESOR  2022 nu trebuie să depună un raport separat, acesta va fi completat pe fișa de evaluare în coloana ”Raport de activitate sintetic”.

2021

ISJ Gorj – Anexa 2 gradații merit 2021 – după contestații
Contestațiile se depun, in format fizic,  la secretariatul I.S.J. Gorj, sau în format electronic la adresa de email contact@isjgorj.ro,  în perioda 16-18 iunie 2021.
Model contestatie
ISJ_GJ_Anexa 2 gradatii merit_2021_inainte_de _contestatii (afisat 15.06.2021, ora 16.00)
Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

  1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 9
  2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 11
  3. profesori limba și literatura română/limba latină – 6
  4. profesori limbi moderne – 7
  5. profesori istorie – 1
  6. profesori socio-umane – 1
  7. profesori religie – 3
  8. profesori geografie – 3
  9. profesori matematică – 3
  10. profesori informatică – 1
  11. profesori fizică – 1
  12. profesori chimie – 2
  13. profesori biologie – 3
  14. profesori ed.muzicală – 1
  15. profesori ed.plastică – 1
  16. profesori arte vocațional – 2
  17. profesori educație fizică – 4
  18. sport de performanță/vocațional – 1
  19. palatul copiilor/cluburile copiilor – 1
  20. profesori pentru învățământul special CSEI – 1
  21. profesori pentru învățământul special CJRAE – 1
  22. profesori discipline tehnice – 3
  23. personal de conducere, îndrumare și control – 4
  24. maistri instructori – 1

+Personal Didactic Auxiliar:

 1. administrator financiar – 2
 2. secretar – 2
 3. informatician – 2

FIȘE DE EVALUARE  

OME 3749/2021 Metodologie gradatie merit 2021

Cerere de înscriere 2021

2020

Lista finala – Gradatii de merit 2020
Cerere contestatie
Grafic depunere contestatii
Rezultate gradatii merit
21.05.2020  Completare și modificare metodologie gradație de merit/calendar, sesiunea 2020
declarație
cerere de înscriere 2020
Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

 1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 9
 2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 12
 3. profesori limba și literatura română/limba latină – 6
 4. profesori limbi moderne – 7
 5. profesori istorie – 5
 6. profesori socio-umane -2
 7. profesori religie – 1
 8. profesori geografie – 2
 9. profesori matematică – 6
 10. profesori informatică – 4
 11. profesori fizică – 4
 12. profesori chimie – 3
 13. profesori biologie – 3
 14. profesori ed.muzicală/ed.plastică+ arte- 3
 15. profesori educație fizică – 4
 16. sport de performanță/vocațional-1
 17. palatul copiilor/cluburile copiilor – 2
 18. profesori pentru învățământul special CSEI- 2
 19. profesori pentru învățământul special CJRAE- 2
 20. profesori discipline tehnice – 6
 21. personal de conducere, îndrumare și control – 17

+Personal Didactic Auxiliar:

 1. profesor documentarist -1
 2. administrator financiar – 8
 3. administrator patrimoniu – 4
 4. secretar – 5
 5. bibliotecar – 2
 6. informatician-6
 7. pedagog-1

2019

 Număr de gradații de merit alocate pentru fiecare categorie de personal în ședința Comisiei paritare constituite la nivelul ISJ Gorj:

 1. educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 6
 2. învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 10
 3. profesori limba și literatura română/limba latină – 4
 4. profesori limbi moderne – 4
 5. profesori istorie – 1
 6. profesori socio-umane – 1
 7. profesori religie – 1
 8. profesori geografie – 1
 9. profesori matematică – 4
 10. profesori informatică – 1
 11. profesori fizică – 1
 12. profesori chimie – 1
 13. profesori biologie – 1
 14. profesori ed.muzicală/ed.plastică- 2
 15. profesori educație fizică – 1
 16. palatul copiilor/cluburile copiilor – 1
 17. profesori pentru învățământul special- 2
 18. profesori discipline tehnice – 4
 19. maiștrii-instructori – 1
 20. personal de conducere, îndrumare și control – 11
 21. administrator financiar – 5
 22. administrator patrimoniu – 3
 23. secretar – 2
 24. bibliotecar – 2
 25. tehnician – 1