Prezentare

PREZENTAREA ROLULUI INSPECTORATULUI ȘCOLAR

SI A SERVICIILOR PE CARE LE OFERĂ

Inspectoratele școlare sunt organe de specialitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, sunt subordonate acestuia, se organizeaza la nivel judetean, si actioneaza pentru realizarea obiectivelor educationale prevazute de Legea invatamantului in domeniul invatamantului preuniversitar.
· Inspectoratele scolare isi desfasoara intreaga activitate pe baza Legii invatamantului, a Statutului personalului didactic, a hotararilor si ordonantelor emise de Guvernul Romaniei, a tuturor actelor normative ce decurg din continutul Legii invatamantului, precum si a ordinelor, precizarilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
· Prin activitatea manageriala inspectoratele scolare urmaresc realizarea prevederilor Legii invatamantului referitoare la finalitatile invatamantului, accesul la toate nivelurile si formele de invatamant ale cetatenilor, fundamentarea judicioasa a retelei de invatamant, asigurarea conditiilor optime desfasurarii procesului instructiv-educativ de invatamant si educatie (curriculum).
· Asigura si stimuleaza, in conditiile prevazute de lege, descentralizarea la nivelul unitatilor din subordine.
· Incheie contracte colective de munca cu organizatiile sindicale, potrivit legislatiei in vigoare.
· Asigura si urmaresc aplicarea legislatiei, a planurilor de invatamant, a programelor analitice si a altor acte normative emise de Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in organizarea, conducerea si desfasurarea procesului instructiv-educativ.
· Asigura si coordoneaza aprovizionarea unitatilor de invatamant din subordine cu manuale pentru invatamantul general obligatoriu, prospectarea pietii si lanseaza comanda de manuale pentru licee, scoli profesionale si scoli postliceale, asigura necesarul de programe scolare, planuri de invatamant, imprimate tipizate, ordine si instructiuni ale Ministerului Educatiei Cercetarii si Inovarii precum si alte acte normative elaborate.
· Organizeaza si indruma activitatea de perfectionare a personalului didactic si nedidactic, de executie si conducere, de cercetare pedagogica, precum si alte actiuni de informare si perfectionare desfasurate in invatamantul preuniversitar. In acest sens, coordoneaza si controleaza activitatea Caselor Corpului Didactic, a colectivelor metodice din unitatile si cercurile pedagogice si colaboreaza, in domeniul perfectionarii, cu institutiile de invatamant superior.
· Studiaza activitatile cadrelor didactice si nedidactice de executie si conducere, generalizeaza experienta pozitiva a acestora, ii stimuleaza in activitatea de cercetare stiintifica, elaboreaza lucrari cu caracter metodic si procedural pentru uzul personalului din invatamantul preuniversitar.
· Asigura, in conditiile legii, organizarea si desfasurarea invatamantului pentru populatia scolara apartinand minoritatilor nationale.
· Elaboreaza studii, cercetari si propun Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului experimente si actiuni privind implementarea reformei invatamantului preuniversitar, in general, si pentru fiecare obiect de studiu, in special.
· Asigura organizarea, desfasurarea si finalizarea examenului de capacitate, concursurile de admitere si a examenelor de absolvire din unitatile de invatamant, precum si concursurile scolare pe obiecte de studiu si meserii, cultural-artistice si sportive de la nivelul judetului, in conditiile legii si in conformitate cu regulamentele, normele si metodologiile elaborate in acest sens de Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii.
· Sprijina institutiile de invatamant superior in actiunile initiate de acestea pentru concursul de admitere.
· Ca institutii bugetare coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare dispun de prerogativele conducerii autonome, in conditiile prevazute de lege.
· Pentru imbunatatirea activitatii de invatamant si realizarea unor cooperari/parteneriate/schimburi de experienta, inspectoratele scolare pot fi investite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cu alte atributii in acest sens.
· Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, inspectoratele scolare colaboreaza cu organele locale, cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, cu institutii de invatamant superior si cu alti factori abilitati.
· Inspectoratele scolare se pot asocia cu persoane juridice, in vederea desfasurarii unor actiuni de cercetare stiintifica, legata de perfectionarea procesului de invatamant.
· Inspectoratele scolare au in subordine toate unitatile de invatamant preuniversitar (de masa si special, unitatile conexe acestora si unitatile in care se desfasoara activitatile extrascolare). Au dreptul sa emita decizii, privind activitatea personalului din subordine, precum si instructiuni pentru aplicarea unor acte normative.
Inspectoratele scolare sunt persoane juridice, titulare de buget si ordonatoare de credite.

 

Echipa de conducere:

Inspector Școlar General: Prof. Elena Dana CONSTANTINESCU
Inspectori Școlari Generali Adjuncți:
Prof. Marian STAICU
Prof. Marius Daniel STROIE