POCU – 136157- EDUCAT

Anunț de participare la procedură de achiziție publică proiect POCU/665/6/23/136157

Inspectoratul Școlar Județean Gorj are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de ”Servicii de organizare cursuri formare continuă în cadrul proiectului POCU/665/6/23/136157”

 

Anunț atribuire contract ”Servicii de consiliere și orientare profesională”

Concurs experți cadre didactice

 1. Anunt selecție experți cadre didactice
 2. Cerere inscriere la concurs ISJG
 3. Declaratie disponibilitate ISJG
 4. Erată anunț selecție
 5. Rezultat proba eliminatorie
 6. Rezultat proba dosar
 7. Rezultat interviu

Concurs expeti

 1. Rezultate finale
 2. Program formare continua ADS
 3. Punctaj evaluare dosare concurs selecție
 4. Rezultat-proba-eliminatorie-ISJG.pdf
 5. Anunt selectie experti ISJG semnat (afisat 01.02.2021)
 6. Tabel centralizator posturi vacante ISJG
 7. Cerere inscriere la concurs ISJG
 8. Declaratie disponibilitate ISJG

 

 

Concurs ocupare funcții vacante de conducere

Vă informăm că prin Nota nr. 32880/2021, Ministerul Educației a aprobat în sesiunea 2021 organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere: director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,...

Procedură operațională privind numirea directorilor și directorilor adjuncți prin detașare în interesul învățământului în anul școlar 2021-2022

În cazul vacantării funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza avizului consiliului de administrație al inspectoratului școlar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din învățământul preuniversitar, rămase vacante/rezervate, prin detașare în interesul învățământului, pentru anul școlar 2020-2021

Ocuparea funcțiilor vacante de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, se va realiza conform prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea...

Modificare program ISJ

A N U N Ț ! În contextul epidemiologic actual, urmare Hotărârii Consiliului de Administrație, începând din data de 12.03.2020, se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, iar biroul secretariat-registratură va fi...

SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE DIDACTICA LIMBII ROMÂNE, 2021, EDIȚIA A XX-A. DOUĂ DECENII DE RECONFIGURĂRI ÎN DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. TABLOURI DE ANSAMBLU.

Asociația națională a profesorilor de Limba și literatura română ,,Ioana Em.Petrescu’’ organizează SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE DIDACTICA LIMBII ROMÂNE, 2021, EDIȚIA A XX-A. DOUĂ DECENII DE RECONFIGURĂRI ÎN DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. TABLOURI DE ANSAMBLU....

Plata pentru inspecțiile de specialitate din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

În baza prevederilor din Anexa nr.2 la OMEE nr.3988 din 15.06.2021, cadrul didactic metodist care a efectuat inspecții de specialitate (IS1 și IS2), în cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, este remunerat cu 10,2 lei/oră/candidat (5 ore pentru fiecare inspecție și o oră pentru evaluarea portofoliului).
Drepturile bănești se achită în baza contractului civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale, încheiat cu Inspectorul Școlar General.
Pentru efectuarea plăților, se vor depune la secretariatul I.S.J. Gorj, până vineri, 29.10.2021, următoarele documente:
-contractul civil semnat, în două exemplare;
-extras de cont curent cu IBAN-ul aferent, în care se va vira suma;
-adeverința de la unitatea de învățământ la care candidatul a susținut inspecția;
-copia delegației speciale, emisă de către I.S.J. Gorj, certificată pentru conformitate.

EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Țicleni, implementează proiectul EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți – POCU/665/6/23/136157, proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul căruia va fi vizată susținerea a două categorii de beneficiari, respectiv 516 cadre didactice și personal de sprijin și 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, și de sesiuni de training.

 • 516 cadre didactice și personal de sprijin ce vor beneficia de programe de formare, în vederea îmbunătățirii și profesionalizării competențelor de lucru, ce va avea ca rezultat promovarea unor servicii educaționale de calitate pentru reducerea abandonului școlar și pentru absorbția/reintegrarea școlară a tinerilor care au abandonat școala;
 • 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, ce va conține elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum și diferitelor aspecte ale discriminării, în școală, la angajare, la locul de muncă și în comunitate, valorificând astfel prin aceasta măsură, principiul egalității de șanse și non-discriminării
 • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de dezvoltare a competențelor în utilizarea instrumentelor digitale;
 • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de educație financiară.
 • Totodată, sustenabilitatea instituțională, precum și a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional, atât prin realizarea unui studiu de impact, cât și prin organizarea unui workshop special conceput în acest sens.În acest sens, în cadrul proiectului au fost prevăzute o serie de măsuri specifice având ca obiectiv dezvoltarea abilităților și competențelor transversale și profesionale cheie pentru elevii integrați în grupul țintă, precum:
 • Organizarea unei campanii de plementare, cu implicarea actorilor locali cu grad ridicat de relevanță, precum lucrătorii sociali, serviciile și organizațiile de tineret, direcții de asistență sociala, psihologii, asistentele medicale și alți terapeuți, servicii de protecție a copilului, specialiști, polițiști, sindicate, mediul de afaceri, mediatori, organizații interculturale, ONG-uri și alte organizații comunitare din mediul sportiv, cultural si a sectoarelor de cetățenie activa etc.
 • 516 cadre didactice și personal de sprijin ce vor beneficia de programe de formare, în vederea îmbunătățirii și profesionalizării competențelor de lucru, ce va avea ca rezultat promovarea unor servicii educaționale de calitate pentru reducerea abandonului școlar și pentru absorbția/reintegrarea școlară a tinerilor care au abandonat școala;.
 • 600 de persoane ce vor putea beneficia de consiliere și orientare în carieră,  de programul de tip „A doua șansă”, ce va conține elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum și diferitelor aspecte ale discriminării, în școală, la angajare, la locul de muncă și în comunitate, valorificând astfel prin aceasta măsură, principiul egalității de șanse și non-discriminării;
 • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de dezvoltare a competențelor în utilizarea instrumentelor digitale;
 • 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua șansă”), ce vor participa la un training de educație financiară;

Subvenții de 170 de lei/lună pentru participanții în cadrul programului „A doua șansă”, care să care să acopere cheltuielile aferente implicării in program;

1 workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional.

Proiectul EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri si adulți – POCU/665/6/23/136157 se derulează pe o perioadă de 36 luni, în intervalul  24.12.2020 – 23.12.2023, beneficiind de o finanțare totală de 9.513.951,49 RON din care 8.223.946,4 RON sunt nerambursabili.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:
Inspectoratul Școlar Județean Gorj
Telefon/Fax: 0253 227177/0253 224750

Email: pocu136157@isjgorj.ro