Miercuri, 28.03.2018, începând cu ora 9,00, la sediul IŞJ Gorj se va desfăşura şedinţa de instruire a participanţilor la etapa naţională a următoarele olimpiade şcolare:
1.OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
2.OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ
3.CONCURSUL “CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ”
4.OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
5.OLIMPIADA “LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ”
6.OLIMPIADA “UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ”.

La şedinţă vor participa:elevii calificaţi, părinţii elevilor minori calificaţi şi profesorii însoţitori.
De asemenea, pentru realizarea portofoliului necesar echipei care ne va reprezenta la etapa naţională a Olimpiadei “Universul cunoaşterii prin lectură” se vor prezenta şi profesorii care îi pregătesc pe aceşti elevi .
Conform Art.64. al METODOLOGIE-CADRU DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A COMPETIȚIILOR ȘCOLARE,inspectorul școlar de specialitate din fiecare județ va organiza, înaintea etapei naționale a
fiecărei competiții, o ședință la care, alături de profesorii însoțitori, vor participa elevii înscriși în competiție și părinții/tutorii legali instituiți ai acestora, pentru elevii minori. În această ședință,participanților li se aduc la cunoștință următoarele reguli:
a) deplasarea echipei județului se va face cu unul sau mai mulți profesori însoțitori, conform normativelor în vigoare. În cazul în care părinții/ tutorii legali instituiți ai elevului minor asigură, pe cont propriu, deplasarea și prezența elevului la competiție, aceștia vor da o declarație scrisă în care specifică faptul că își asumă răspunderea deplasării propriului copil în localitatea în care se desfășoară competiția școlară, fără nici un fel de implicații ale organizatorilor;
b) este obligatorie respectarea programului competiției, a regulamentului de ordine interioară stabilit
de organizatori la locurile de cazare și respectiv de concurs, precum și a regulilor de comportament civilizat;
c) orice abatere va fi sancționată conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar;
d) contravaloarea oricărui bun distrus sau deteriorat pe parcursul deplasării și prezenței la competiție va fi suportată de cei care au produs paguba.
e) în cazul abaterilor grave, Comisia centrală a competiției naționale va lua măsura trimiterii
elevului acasă, iar părinții acestuia vor fi chemați pentru a-l însoți. În cazul în care părinții nu pot asigura însoțirea elevului, aceasta va fi asigurată de către un profesor, cheltuielile fiind suportate de către părinții elevului.
(2) La finalul ședinței, elevul și un părinte/tutore legal instituit al elevului minor, în cazul elevului minor, vor semna o declarație prin care să confirme că li s-au adus la cunoștință normele de conduită și consecințele nerespectării acestora pentru perioada desfășurării competiției.

print