ANUNT!

Lista candidaților reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct 17.12.2021
Funcții vacante de director și director adjunct începând cu 17.01.2022- neocupate prin concurs

Lista cu rezultatele finale la proba scrisă candidaților care au participat la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct și nu au depus opțiuni pentru ocuparea unei funcții vacante sau nu au ocupat o funcţie vacantă în urma concursului

În conformitate cu prevederile art. 1 din Procedura operațională ME nr. 35801/ 07.12.2021, în data de 13 decembrie 2021, candidații declarați promovați pentru mai multe funcții de conducere, depun/ transmit electronic la registratura I.Ș.J. GORJ (adresa de e-mail contact@isjgorj.ro), în intervalul orar 10:00-12:00, opțiunea pentru o singură funcție. OPȚIUNEA TREBUIE TRANSMISĂ DOAR DE CĂTRE ACEI CANDIDAȚI CARE AU FOST DECLARAȚI PROMOVAȚI PENTRU MAI MULTE FUNCȚII DE CONDUCERE.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind declararea candidatului ’’reușit” dintre candidații care au optat pentru ocuparea aceleiași funcții de conducere din aceeași unitate de învățământ și nu pot fi ierarhizați după aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3)

Rezultate concurs

Borderou general de notare final- anexa1 – 11.12.2021

Proba de interviu

Rezultate contestații proba de evaluare a interviului

Informare contestații candidați
Conform Procedurii interne emise de către Ministerul Educației, cu nr. 34976/09.11.2021, rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului. Contestația redactată conform modelului din Anexa nr. 1, se va transmite semnată, scanată, pe adresa de e-mail contact@isjgorj.ro
Informații pentru candidați:

  • se poate contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care vizează organizarea / desfășurarea probei;
  • în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestațieicandidatul trebuie să depună câte o contestație distinctă pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste punctajul obținut la proba de interviu;
  • nu se poate contesta punctajul obținut de alți candidati.

Formularul pentru contestații se poate descărca de pe pagina ISJ Gorj, sectiunea Concurs Directori 2021.(Model contestatie)
Președintele comisiei de organizare

Anunț! Candidații care, din motive personale, nu se pot prezenta la data si ora programate și doresc să renunțe la programare, sunt rugați să anunțe Comisia de concurs cu o zi înainte, prin transmiterea unui document în acest sens pe adresa de email contact@isjgorj.ro .

Rezultate
15.11   16.11   17.11    18.11   19.11   22.11   23.11    24.11  25.11    26.11   02.12      03.12

 

Centru de examen pentru proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din judetul Gorj este organizat la Liceul tehnologic nr. 2 Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 132-138.

-Programare candidati proba interviu 2021(afișat 12.11.2021, ora 14.30)
-Anunt proba interviu( postat 12.11.2021, ora 10.30)
-Listă cu situații problemă pentru proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, care completează lista cu situațiile problemă din Anexa nr. 2 la Procedura operațională nr. 34362/25.10.2021, elaborată de Ministerul Educației.(afișat 08.11.2021)
-Situație centralizatoare opțiuni candidați pe unități de învățămînt
-Lista optiuni candidați
-Procedura operațională privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, elaborată de Ministerul Educației, cu nr. 34362/25.10.2021.

Rezultate concurs proba scrisă 2021
Rezultate finale proba scrisă(după etapa specială) 28.10.2021
Rezultate finale proba scrisă(după contestații) 20.10.2021 (afișat20.10.2021)
Rezultate proba scrisă 15.10.2021 (afișat 15.10.2021)
Raport verificare dosare concurs( afisat 30.09.2021)

  • Depunerea dosarelor de inscriere la proba scrisa pe platforma informatica dedicata se face în perioada15-26 septembrie

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
e) Nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h)Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.
 
     Cadrele didactice care au ocupat şi funcţii de conducere din unităţi de învătământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în această calitate.
 
     La concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc condiţiile de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ în vigoare, denumit în continuare Centralizator.
 
      La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al unei unităţi de învăţământ special sau al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcţii didactice în învăţământul special, în concordanţă cu Centralizatorul în vigoare.
 
      În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităţilor, certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.
 
      În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menţionate la alineatul (5).
 
      În situaţiile de la alineatele (5) şi (6), comisia de organizare a concursului identifică funcţiile de conducere vacante din unităţile de învăţământ care necesită respectarea condiţiei ca unul dintre directori să cunoască limba minorităţii şi afişează această listă la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, menţionând că pentru funcţiile respective candidaţii trebuie să îndeplinească această cerinţă.
 
     În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care este normată doar funcţia de director, nu se aplică prevederile alin. (5) şi (6). În cazul în care o astfel de funcţie este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaşte limba minorităţii respective, acesta are obligaţia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secţia cu predare în limba minorităţii naţionale în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
 
     Nu pot ocupa funcţiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situaţiile menţionate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Documente concurs 2021

Anunt sedinta tragere la sorti supraveghetori