concurs_directori

 
ANUNT!
Ref: Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
În conformitate cu prevederile art. 19 alin (13) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016, candidații care au promovat pe mai multe funcții, depun la ISJ, opțiunea scrisă pentru una dintre funcții, în termen de două zile de la afișarea rezultatelor finale.
Rezultate finale concurs directori si directori adjuncți- după contestații
Rezultate contestații Gorj
Lista candidaților care au contestat proba de evaluare a Ofertei manageriale din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
Contestații concurs directori/directori adjuncți
Contestaţiile se depun în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 16.30 şi în data de 23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 12.00. Contestația la proba de interviu, redactată conform modelului de mai jos se depune la registratura inspectoratului şcolar.
Candidații trebuie să știe că:

 • nu pot contesta decât proba de interviu;
 • în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației;
 • trebuie să depună câte o contestație separată pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să contestă punctajul obținut la proba de interviu;
 • nu pot contesta punctajul obținut de alţi candidaţi.

Model contestație

Inspectoratul Școlar al Județului Gorj anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat .

 • Lista posturilor vacante pentru concurs directori și directori adjuncți.
  La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.
 1. a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
 2. b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 3. c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
 4. d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
 5. e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
 6. f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 7. g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean www.isjgorj.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0253 227177, de luni până vineri, între orele 8 și 16.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.080/31.08.2016, reglementează următoarele trei aspecte fundamentale:

a) condițiile de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

b) organizarea şi desfăşurarea  concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

c) numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar.

Dispozițiile acestei metodologii se aplică:

a) unităților de învățământ preuniversitar de stat, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor școlare, centrelor de excelență, palatelor și cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, toate acestea denumite în continuare, în cuprinsul prezentei Metodologii, unități de învățământ de stat;

b)  Palatului Național al Copiilor;

c) unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, denumite în continuare, în cuprinsul prezentei Metodologii, unități de învățământ particular.

fise-post-gj

validare-cereri-de-inscriere-concurs-directori

PRECIZĂRI cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru posurile vacante de director/director adjunct

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016 și a Notei MENCȘ nr. 807/MCA/15.09.2016, facem următoarele PRECIZĂRI:
           I. Norme de aplicare a evaluării curriculum-ului vitae prevăzut în anexa nr. 3 la metodologie
În evaluarea curriculum-ului vitae punctajele prevăzute în anexa nr.3 din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct se acordă și pentru următoarele situații:

 1. La punctul a1), studii: cursurile efectuate, în regim universitar, în cadrul departamentului pentru pregătirea personalului didactic:
 2. La punctul b2) (Participarea la stagii de formare/de perfecționare în specialitate și/sau în management educațional, în străinătate); vizitele de studiu, participarea la sesiuni/grupuri de lucru, la schimburi de experiență sau conferințe.
 3. La punctul c1) calitatea de: formator dovedită cu atestat/certificat/adeverință, coordonator de proiecte și programe educative.
 4. La punctul c2) calitatea de: expert ARACIP, expert al corpului de control al ministrului educației, metodist al inspectoratului școlar, membruu în comisii organizate la nivel județean și/sau național;
 5. La punctele d1) și d2) se acordă punctajul maxim pentru cel puțin o lucrarede management educațional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN/articol de management educațional sau de specialitate publicat, în calitate de autor, respectiv cel puțin două lucrări de management educațional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN/două articole de management educațional sau de specialitate publicat, în calitate de coautor.
 6. La punctul f) (Cunoașterea unei/unor limbi străine de circulație internațională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie) se acordă punctajul maxim și candidaților la care prezintă în foaia matricolă/suplimentul diplomei de licență/absolvire, ca disciplină efectuată pe parcursul studiilor, o limbă străină de circulație internațională.

II. Pentru pregătirea probei scrise candidații vor avea în vedere doar referințele bibliografice prevăzute la punctele 6,7 și 8 din anexa 10 la metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016. Celelalte referințe bibliografice privind legislația sunt utile numai pentru pregătirea probei de interviu.
III. Pentru proba de interviu, oferta managerială trebuie să conțină :

 • analiza proiectului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ și un plan operațional pentru o durată de un an, în situația în care la nivelul unității de învățământ pentru care candidatul s-a înscris există proiect de dezvoltare instituțională în derulare;
 • o propunere de proiect de dezvoltare instituțională a unității de învățământ și un plan operațional pentru o durată de un an în situația în care la nivelul unității de învățământ nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituțională sau a expirat valabilitatea acestuia.

 IV. În baza prevederilor art.3 alin(1) litc) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016. conform cărora ”(1) La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de star și particular, precum și din Palatul Național al Copiilor pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
[…]  c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea”
În vederea respectării principiului egalității de tratament față de toți salariații prevăzut de art. 5 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările următoare, pentru evitarea aplicării unor criterii discriminatorii(de vârstă în speță), în scopul aplicării unitare, precizăm că la concurs se pot înscrie inclusiv cadrele didactice care, în anul școlar 2016-207, au obținut acordul pentru menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare.
adresa-807-mca_2016

 1. Școala Gimnazială nr. 1 Novaci
 2. Colegiul Tehnic ”G.ral Gh. Magheru” 
 3. Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg Jiu
 4. Școala Gimnazială Drăguțești
 5. Școala Gimnazială Hurezani
 6. Școala Gimnazială Arcani
 7. Școala Gimnazială nr. 3 Rovinari
 8. Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Tg Jiu
 9. Palatul copiilor
 10. Liceul Teologic Tg Jiu Teologic
 11. Școala Gimnazială Polovragi
 12. Școala Gimnazială Bălcești
 13. Liceul Teoretic Novaci
 14. Școala Gimnazială Stanesti
 15. Liceul Tehnologic Bîrsești
 16. Școala Gimnazială Glogova
 17. Școala Gimnazială Alimpești
 18. Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” 
 19. Școala Gimnazială Andreești
 20. Școala Gimnazială Bărbătești
 21. Școala Gimnazială ”Al.Ștefulescu”
 22. Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru
 23. Liceul de Arte ”C. Brăiloiu”
 24. Scoala Gimnazială Prigoria
 25. Gradinita cu PP ”C. Brâncuși” Tg Jiu
 26. Școala Gimnazială Godinesti
 27. Colegiul National ”Tudor Arghezi”
 28. Colegiul ” Mihai Viteazul” B.J.
 29. Scoala Gimnaziala Lelesti
 30. Scoala Gimnaziala Sâmbotin
 31. Colegiul National ”Spiru Haret”
 32. Scoala Gimnaziala nr. 1 Danesti
 33. Scoala Gimnaziala Corobai
 34. Gradinita cu PP nr. 1 Tg Jiu
 35. Scoala Gimnaziala nr. 1 Ticleni
 36. Colegiul National ”Ecaterina Teodoroiu” Tg Jiu
 37. Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Tg Jiu
 38. Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”
 39. Scoala Gimnaziala Saulesti
 40. Scoala Gimnaziala ”C. Brancusi”
 41. Scoala Gimnaziala ”Voievod Litovoi”
 42. Scoala Gimnaziala Negreni
 43. Scoala Gimnaziala Carpinis
 44. Gradinita cu PP ”Mihai Eminescu”
 45. Scoala Gimnaziala Albeni
 46. Liceul Tehnologic Turceni
 47. Liceul Tehnologic Stoina
 48. Colegiul National ”George Cosbuc”
 49. Scoala Gimnaziala Telesti
 50. Școala Gimnazială ”Mazilu Vipie” Cătune
 51. Scoala Gimnaziala Cruset
 52. Liceul Rosia Jiu
 53. Gradinita cu PP nr. 1 Motru
 54. Scoala Gimnaziala Urdari
 55. Colegiul Tehnic Matasari
 56. Scoala Gimnaziala ”Grigore Geamanu” Turcinesti
 57. Liceul Tehnologic Pestisani
 58. Colegiul National ”Tudor Vladimirescu” Tg Jiu
 59. Scoala gimnaziala ”Pompiliu Marcea” Tg Jiu
 60. Scoala Gimnaziala nr. 1 Rovinari
 61. Gradinita cu PP ”Lumea copiilor”
 62. Colegiul Auto Traian Vuia Tg Jiu
 63. Liceul Tehnologic Bustuchin
 64. Colegiul Tehnic nr. 2 Tg Jiu
 65. Liceul Energetic Tg Jiu
 66. Scoala Gimnaziala Jupanesti
 67. Școala Gimnazială nr. 2 Motru
 68. Școala Gimnazială Țînțăreni
 69. Școala Gimnazială Săcelu
 70. Liceul cu Program Sportiv
 71. Grădinița cu PP nr.1 Rovinari
 72. Școala Gimnazială nr.1 Negomir
 73. Școala Gimnazială Capu Dealului
 74. Centrul Școlar de Educație Incluzivă
 75. Grădinița cu PP ”Vis de copil”
 76. Liceul Tehnologic Bîlta
 77. Școala Gimnazială Ciuperceni
 78. Școala Gimnazială Aninoasa
 79. Școala Gimnazială Ionești
 80. Școala Gimnazială Bumbești Jiu
 81. Liceul Tehnologic Tismana
 82. Școala Gimnazială ”Gh. Tătărăscu” Tg Jiu
 83. Școala Gimnazială Padeș
 84. Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg Jiu
 85. Scoala Gimnazială Samarinești
 86. Liceul Tehnologic Turburea
 87. Școala Gimnazială Plopsoru
 88. Școala Gimnazială Scoarta
 89. Scoala Gimnazială Bălănești
 90. Școala Gimnazială Slivilești
 91. Scoala Gimnaziala Danciulesti
 92. Scoala Gimnaziala ”Gh. Uscătescu” Tg Carbunesti
 93. Scoala Gimnaziala Tg Logresti
 94. Scoala Gimnaziala Borascu
 95. Scoala Gimnazila Musetesti
 96. Scoala Gimnaziala nr. 1 Motru
 97. Scoala Gimnaziala Vagiulesti
 98. Gradinita cu PP nr. 8 Tg Jiu
 99. Colegiul Tehnic ”G.ral Gh. Magheru” Tg Jiu
 100. Clubul Scolar Sportiv Tg Jiu
 101. Liceul tehnologic Roșia de Amaradia
 102. Colegiul ”Gh. Tatarescu” Rovinari
 103. Scoala Gimnaziala Lihulesti
 104. Scoala Gimnaziala Bolbosi
 105. Scoala Gimnaziala Capreni
 106. Liceul Energetic Tg Jiu
 107. Liceul Tehnologic Bîlteni
 108. Colegiul Tehnic Motru