Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Gorj.

       Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs poate participa personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. este membru al corpului național de experți în management educațional;
 2. este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 3. este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
 4. are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani , dintre care 5 în ultimii 10 ani;
 5. a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
 6. are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 7. nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 8. este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 9. la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

     Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 20 aprilie-4 mai 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj.
Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai-10 iunie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și de director la casa corpului didactic , precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și șa sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0253227177.

INFORMAȚII UTILE PENTRU CANDIDAȚI:

 1. Metodologia de organizare și desfășurare a concursului;
 2. Perioada de înscriere a candidaților: 20 aprilie-4 mai 2016 ;
 3. Model cerere înscriere la concurs- Anexa 1a;
 4. Model de înscriere a candidaților – Anexa 1b;
 5. Bibliografie concurs aprobată prin OMECȘ nr. 3540/31.03.2016;
 6. Model de curriculum vitae;
 7. Declaratie pe propria raspundere (anexa 3 la Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7.10.2011;
 8. Fișele de evaluare a probelor(anexa 1 la OMECTS NR.3169/04.02.2015, anexele 3 și 4 la OMECTȘ NR. 3540/31.03.2016 );
 9. Fisa postului;
 10. Lista documentelor necesare înscrierii la concurs;