Tematica acestui concurs se circumscrie genericului Frumuseţea sacră a lumii, competiţia desfăşurându-se pe două secțiuni (gimnaziu și liceu), cu câte două niveluri fiecare, după cum urmează:
Secțiunea Gimnaziu:
nivelul claselor a V-a – a VI-a: Creația ca dar al iubirii divine
nivelul claselor a VII-a – a VIII-a: Omul în comuniune cu semenii și divinitatea

Secțiunea Liceu:
nivelul claselor a IX-a – a X-a: Natura ca dar și responsabilitate
nivelul claselor a XI-a – a XII-a: Existența între sacru şi profan

Etapele desfăşurării concursului sunt: pe şcoală, locală, județeană/a sectoarelor municipiului București și naţională.

În cazul în care numărul de unități de învățământ/de elevi este redus, nu este obligatorie organizarea etapei pe școală și/sau locală, conform prevederilor din Metodologia-cadru.

La toate etapele concursului, punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte. La etapele pe școală și locală, calificarea la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București se face prin obținerea a minimum 80 de puncte.

Calificarea elevilor la etapa națională a concursului este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 85 de puncte.

Probele susţinute de concurenţi în cadrul concursului sunt probe individuale, obligatorii, pentru fiecare secțiune/nivel:
proba scrisă, susținută la etapele pe școală, locală și județeană/a sectoarelor municipiului București;
proba orală, susținută numai la etapa națională.

La etapa națională a concursului, la fiecare secțiune, punctajul final se calculează ca medie ponderată a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba orală – 75% punctajul de la proba scrisă și 25% punctajul de la proba orală –, după următoarea formulă:
(3 x punctaj proba scrisă + punctaj proba orală)/4
La etapa națională a concursului, pentru fiecare secțiune/nivel, se pot organiza proiecte (pentru ciclul gimnazial), dezbateri (pentru ciclul liceal).

La etapele pe școală, locală și județeană/a sectoarelor municipiului București, concurenţii vor susţine o probă scrisă cu durata de două ore, iar la etapa națională, trei ore.

La etapa națională a olimpiadei, timpul de lucru pentru proba orală este:
pentru secțiunea Gimnaziu – 20 de minute: 10 minute pentru pregătirea răspunsului şi 10 minute pentru prezentarea acestuia în faţa comisiei de evaluare;
pentru secțiunea Liceu – 25 de minute: 10 minute pentru pregătirea răspunsului şi 15 minute pentru prezentarea acestuia în faţa comisiei de evaluare.

Structura subiectelor respectă domeniile din programele şcolare în vigoare şi sunt adaptate, ca nivel de dificultate, particularităţilor de vârstă ale elevilor.

Subiectele vor evalua competenţele prevăzute în programele școlare în vigoare, la disciplinele limba și literatura română și religie. Se va urmări interpretarea textului literar/nonliterar/a imaginii plastice, prin identificarea şi valorificarea simbolurilor, prin integrarea experiențelor religioase în istoria omenirii, prin valorificarea valenţelor formative ale unei lecturi active.

Programa concursului respectă curriculumul extins pentru clasele a V-a – a XII-a, la disciplinele limba și literatura română și religie.

Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare respectă prevederile Secţiunii 2. Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare naționale de la Capitolul III – Concursuri școlare din Metodologia-cadru.

La toate etapele concursului, la proba scrisă, profesorii evaluatori vor marca greșelile prin sublinierea acestora.

La toate etapele concursului, la proba scrisă, evaluarea se face cu respectarea baremului de evaluare și de notare care însoțește subiectul.

Structura subiectului – Proba scrisă

Partea I – 40 de puncte
A. Cinci itemi semiobiectivi, de tip întrebare structurată, pornind de la textul-suport dat – un text sau fragment de text literar care tratează problematica nivelului/secţiunii, selectat cu respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor.
Pentru fiecare item se acordă câte patru puncte. Punctajul maxim acordat – 20 de puncte.

B. Un item subiectiv, de tip compunere/eseu structurat, pornind de la textul-suport dat. Punctajul maxim acordat – 20 de puncte.

Partea a II-a – 40 de puncte
A. Cinci itemi semiobiectivi, de tip întrebare structurată, pornind de la textul-suport dat – un text sau fragment de text nonliterar care tratează problematica nivelului/secţiunii, selectat cu respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor.
Pentru fiecare item se acordă câte patru puncte. Punctajul maxim acordat – 20 de puncte.

B. Un item subiectiv, de tip compunere liberă/eseu nestructurat, prin care elevul valorifică experiența culturală și/sau religioasă. Punctajul maxim acordat – 20 de puncte.

Redactare ¬– 20 de puncte
existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 2 puncte
coerența exprimării 6 puncte
logica formulării enunțurilor, în răspunsurile referitoare la itemii semiobiectivi ¬– 3 puncte
logica înlănțuirii ideilor, în compuneri – 3 puncte
utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
respectarea normelor de ortografie (0–1 erori – 3 puncte; 2 erori – 2 puncte; 3 erori – 1 punct; 4 sau mai multe erori – 0 puncte) 3 puncte
respectarea normelor de punctuaţie (0–1 erori – 3 puncte; 2 erori – 2 puncte; 3 erori – 1 punct; 4 sau mai multe erori – 0 puncte) 3 puncte
așezarea în pagină, lizibilitatea 2 puncte
respectarea limitelor minime de cuvinte 2 puncte

Nu se acordă puncte din oficiu!
Total – 100 de puncte

Structura subiectului – Proba orală (numai pentru etapa națională)

Subiectul vizează abordarea mesajului unui text/fragment de text literar/nonliterar și al unei imagini plastice (artistice), prin evidențierea relației dintre acestea.

Punctajul maxim acordat – 100 de puncte.