Olimpiada se desfășoară pe două secțiuni:
• SECȚIUNEA A – Limba și literatura română
• SECȚIUNEA B – Lectura ca abilitate de viață (pe două niveluri conform Cadrului european de referinţă LiFT-2, privind studiul literaturii în învăţământul secundar, elaborat în proiectul Comenius LiFT-2- http://www.literaryframework.eu)
 Nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a
 Nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a
Probele scrise ale celor două secțiuni se desfășoară concomitent.
Elevii se pot înscrie la una dintre cele două secțiuni.

În cazul în care numărul de unități de învățământ/de elevi este redus, nu este obligatorie organizarea etapei pe şcoală şi/sau locală, conform prevederilor din Metodologia-cadru.

La toate etapele Olimpiadei, punctajul maxim pentru fiecare probă este de 100 de puncte. La etapele pe școală și locală, calificarea la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București se face prin obținerea a minimum 80 de puncte.

Probele și structura subiectelor

Probele susţinute de concurenţi în cadrul Olimpiadei sunt probe individuale, obligatorii.

La etapele pe școală, locală și județeană/a sectoarelor municipiului București se va organiza, pentru fiecare secțiune, doar o probă scrisă.

La toate etapele olimpiadei, la fiecare dintre cele două secțiuni, timpul de lucru pentru proba scrisă este de trei ore.

Programele pentru studiul limbii şi literaturii române specifice Secțiunii A abordează studiul integrat al textului literar, al limbii și al comunicării, precum și elementele de interculturalitate. Pregătirea elevilor pentru olimpiadă vizează competențele generale și specifice, precum și conținuturile asociate acestora din programele școlare în vigoare.

Programa pentru cursul opțional Lectura și abilitățile de viață (aprobată prin OMECTS nr. 3961/3.05.2012), specifică Secțiunii B, vizează competențele de comunicare, de sensibilizare și de exprimare culturală, precum și dezvoltarea personală prin valorizarea creativității.

Structura subiectelor respectă domeniile din programele şcolare în vigoare şi sunt adaptate, ca nivel de dificultate, particularităţilor de vârstă ale elevilor.

SECȚIUNEA A
Proba scrisă – subiectele au următoarea structură, cu punctajul distribuit astfel:

(1) Pentru clasele a V-a și a VI-a (în conformitate cu programa școlară aprobată prin OMEN
nr. 3393/28.02.2017)

Subiectul I – 20 de puncte
Zece itemi de tip obiectiv și semiobiectiv, a câte 2 puncte, care vor viza domeniul de conținut Elemente de construcție a comunicării, caracterul comunicativ-funcțional al limbii.

Subiectele II, III, IV vizează domeniile de conținut Lectură, Redactare și Elemente de interculturalitate.

Subiectul al II-lea – 40 de puncte
Un item semiobiectiv, de tip întrebare structurată, prin care se evaluează strategii de receptare care vizează comprehensiunea și interpretarea textelor prin întrebări intratextuale cu răspuns închis sau deschis, cu inferențe de tip logic sau pragmatic, prin întrebări intertextuale etc.

Subiectul al III-lea – 20 de puncte
Un item subiectiv referitor la problematica textelor (temă, cuvânt-cheie, personaj, mesaj etc.), valorificând competența elevului de comprehensiune, de interpretare și capacitatea de reflecție, precum și deschiderea spre cultură, adecvate vârstei.

Subiectul al IV-lea – 20 de puncte
Un item subiectiv, de tip compunere creativă, pornind de la textele-suport date, prin care elevul își valorifică imaginația.

Total – 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

Precizări privind textele-suport:
 textul A: text continuu ficțional din literatura română,
 textul B: text continuu ficțional din literatura universală,
 textul C: text continuu/discontinuu nonficțional sau text multimodal;
Textele A și B vor avea, cumulat, între 400 și 700 de cuvinte.
Cele trei texte vor respecta tiparele textuale precizate în programa școlară și vor avea o temă comună/un aspect comun etc.;
Textele vor avea rândurile numerotate din 5 în 5, pe marginea din stânga paginii.

(2) Pentru clasele a VII-a și a VIII-a (în conformitate cu programa școlară aprobată prin OMEN nr. 5097/09.09.2009)

SUBIECTUL I – Lectură și redactare – 50 de puncte:
A. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional – 12 puncte
B. Scriere despre textul ficţional/nonficţional – 30 de puncte
Redactarea răspunsului la punctul B. – 8 puncte

SUBIECTUL al II-lea – Practica rațională și funcțională a limbii (exprimarea în scris a opiniei personale despre o idee, o temă, un obiect, un personaj etc.) – 10 puncte

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcție a comunicării (fonetică, vocabular, morfologie și sintaxă) – 40 de puncte

Total – 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

SECȚIUNEA B
Proba scrisă cuprinde 3 subiecte:
• Primul subiect vizează capacitatea de înţelegere şi interpretare a unui text ficţional, fiind alcătuit din:
o Subpunctul A: patru itemi obiectivi, de tip alegere multiplă;
o Subpunctul B: un item obiectiv, de tip ordonare;
o Subpunctul C: un item semiobiectiv, de tip întrebare structurată;
o Subpunctul D: un item subiectiv.

• Al doilea subiect vizează capacitatea de înţelegere a unui text nonficţional, fiind alcătuit din:
o Subpunctul A: un item semiobiectiv, de tip întrebare structurată;
o Subpunctul B: un item subiectiv.
• Al treilea subiect vizează capacitatea de înţelegere şi interpretare a unui text multimodal, alcătuit din patru itemi semiobiectivi și/sau subiectivi.

Evaluarea și soluționarea contestațiilor

Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare respectă prevederile secţiunii 2. Probele de evaluare, din Metodologia-cadru.
La toate etapele olimpiadei, la proba scrisă, profesorii evaluatori vor marca greşelile prin sublinierea acestora.