Examene Cambridge YLE-FLYERS și PET

British Council București și C.N. T. Vladimirescu ,Tg-Jiu organizează :
Test  YLE –Flyers în data de 19.06.2016.
Înscrierile au loc până în data de 01.05.2016
și Test Cambridge PET în data de 18.06 2016
Înscrierile au loc in perioada 28-06.05.2016
Candidații vor susține examenele în incinta colegiului care asigură baza materială necesară, profesorii examinatori fiind de la Consiliul Britanic București.

Informații suplimentare și detalii de înscriere se pot obține de la profesor Dragotă Teodora-tel.0742153520 sau la secretariatul C.N.T.V.(telefon 0235 218730).

Programul de funcționare al unităților de învățământ preuniversitar pentru zilele de 1, 2 și 3 mai 2016

     Prin Nota M.E.N.C.Ș. nr. 156/19.04.2016 se aduce la cunoștiința personalului din învîțământul preuniversitar că, în conformitate cu prevederile art. 28, alin(4) din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la ministerul muncii, Familiei și Protecției Sociale sub nr. 1483/13.11.2014, publicat în M.O. Partea a V-a nr. 5/26.11.2014, prima, a doua și a treia zi de Paști sunt zile nelucrătoare.

Concurs inspector școlar general adjunct și director C.C.D. Gorj

     Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Gorj.

       Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs poate participa personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. este membru al corpului național de experți în management educațional;
 2. este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 3. este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
 4. are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani , dintre care 5 în ultimii 10 ani;
 5. a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
 6. are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 7. nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 8. este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 9. la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

     Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 20 aprilie-4 mai 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj.
Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai-10 iunie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și de director la casa corpului didactic , precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și șa sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0253227177.

INFORMAȚII UTILE PENTRU CANDIDAȚI:

 1. Metodologia de organizare și desfășurare a concursului;
 2. Perioada de înscriere a candidaților: 20 aprilie-4 mai 2016 ;
 3. Model cerere înscriere la concurs- Anexa 1a;
 4. Model de înscriere a candidaților – Anexa 1b;
 5. Bibliografie concurs aprobată prin OMECȘ nr. 3540/31.03.2016;
 6. Model de curriculum vitae;
 7. Declaratie pe propria raspundere (anexa 3 la Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7.10.2011;
 8. Fișele de evaluare a probelor(anexa 1 la OMECTS NR.3169/04.02.2015, anexele 3 și 4 la OMECTȘ NR. 3540/31.03.2016 );
 9. Fisa postului;
 10. Lista documentelor necesare înscrierii la concurs;

Olimpiada de Tehnologia Informației OTI 2016

Etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației din data de 2.04.2016, se va desfășura astfel:

 • clasele IX-X la Colegiul Național Spiru Haret, Tg. Jiu
 • clasele XI-XII + C#, la Liceul Teologic, Tg. Jiu

Elevii se vor prezenta în săli, până la ora 8.30.