 Olimpiada națională de limba și literatura română se desfășoară pe niveluri de clasă/de referință LiFT -2 și se adresează atât elevilor din învățământul public, cât și acelora din învățământul confesional și particular.

 Olimpiada de limba și literatura română se desfășoară pe două secțiuni:
• SECȚIUNEA A – Limba și literatura română
• SECȚIUNEA B – Lectura, ca abilitate de viață (nivelurile sunt conforme Cadrului european de referinţă LiFT-2, privind studiul literaturii în învăţământul secundar, elaborat în cadrul proiectului Comenius LiFT-2- http://www.literaryframework.eu)
 Nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-a;
 Nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a.
 Probele scrise ale celor secțiuni se desfășoară concomitent.
 Elevii se pot înscrie la una dintre cele două secțiuni.
 Etapele olimpiadei de limba și literatura română sunt următoarele:
• etapa pe şcoală;
• etapa locală;
• etapa județeană/pe sectoarele municipiului Bucureşti;
• etapa naţională.
• etapa internațională.

 Datele/perioadele susținerii probelor la etapa locală/județeană/a sectoarelor municipiului București/națională sunt stabilite prin Calendarul competițiilor școlare naționale aprobat pentru fiecare an școlar.
 La primele două etape – pe școală și locală, calificarea la etapa superioară se face prin acumularea a minimum 85 de puncte. La etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 90 de puncte la etapa județeană.

 La etapele pe școală, locală și județeană/a sectoarelor municipiului București, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, comisia de organizare și evaluare pentru etapa respectivă va stabili și va afișa, cu cel puțin cinci zile înainte de desfășurarea fiecărei probe, criterii specifice de departajare.

 La etapa națională a olimpiadei de limbă și literatura română se alocă, pentru fiecare județ, câte un loc/fiecare an de studiu/secțiune (secțiunea A, respectiv secțiunea B).
 Municipiului București i se alocă un număr de 6 (șase) locuri/an de studiu/secțiune (câte 1 loc an de studiu/secțiune/sector al municipiului București).
 Fiecare comisie are obligația de a înainta comisiei de la etapa imediat superioară, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii etapei, baza de date cuprinzând lista cu elevii calificați pentru următoarea etapă a olimpiadei.

 Pentru etapele pe școală, locală și județeană se va organiza numai o probă scrisă, pentru fiecare secțiune.
 Punctajul maxim este de 100 de puncte, fără a se aloca puncte din oficiu.
 Pentru etapa națională, probele pentru fiecare secțiune sunt:
SECȚIUNEA A
– probă scrisă – 60 de puncte;
– probă orală din domeniul de studiu comunicare – 40 de puncte;

SECȚIUNEA B
– probă scrisă – 60 de puncte;
– probă orală din domeniul de studiu comunicare – 40 de puncte;
 La fiecare secțiune, nota finală la etapa națională este suma punctajelor obținute la proba scrisă și la proba orală.
 Probele susținute de concurenți în cadrul celor două secțiuni ale olimpiadei sunt probe individuale obligatorii.
 La cele două secțiuni, timpul de lucru pentru:
o proba scrisă este de trei ore, la toate etapele.
o proba orală este de 25 minute (15 minute pentru pregătirea răspunsului şi 10 minute pentru susținerea acestuia), pentru toate clasele, la etapa națională.

 Programele pentru studiul limbii şi literaturii române specifice Secțiunii A abordează studiul integrat al textului literar, al limbii și al comunicării. Pregătirea elevilor pentru olimpiadă vizează competențele generale/specifice și conținuturile asociate acestora din programele școlare în vigoare.

 Programa pentru cursul opțional Lectura și abilitățile de viață (aprobată prin OMECTS nr. 3961/3.05.2012) specifică Secțiunii B vizează competențele de comunicare, de sensibilizare și exprimare culturală, precum și de dezvoltare personală prin valorizarea creativității.

 Structura subiectelor este următoarea:

SECȚIUNEA A

Proba scrisă
 Subiectul va conține două texte/fragmente de text literar şi/sau nonliterar – unul din literatura română și cel de-al doilea din literatura română/literatura universală şi trei itemi/sarcini de lucru, după cum urmează:
1. un item semiobiectiv de tip întrebare structurată care vizează comprehensiunea și interpretarea textelor prin raportare la elemente de pragmatică a comunicării, la nivelurile textuale, la elemente de analiză tematică, structurală sau stilistică, punerea în context a textelor prin raportare la epocă sau la curente literare/culturale, argumentarea unei opinii referitoare la un aspect dintr-un text sau din ambele texte suport etc.
2. un item subiectiv care vizează competența de redactare a diferitelor texte, de exemplu articol, continuarea unui text, descriere, dezvoltarea unei elipse, dialog, drept la replică, eseu structurat, jurnal, justificarea unei opțiuni, narațiune, pledoarie, rescriere a textului suport prin adaptare la un alt interlocutor, alt context, altă perspectivă etc., rezumat, scrisoare, transpunere a textului suport într-un alt registru, într-o altă formă de discurs etc.
3. un item subiectiv de tip eseu liber/nestructurat care vizează competenţa culturală a elevului (de exemplu: compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă, reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte, identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală etc.)
 Lucrarea scrisă nu va avea titlu sau motto. Utilizarea acestora va atrage după sine descalificarea concurentului.

Proba orală (pentru etapa naţională)
 Conţinutul probei orale are ca obiectiv dezvoltarea competenței de comunicare orală, fundamentată pe dezvoltarea competenței de lectură, competenţe-cheie dobândite prin abordarea inter – şi transdisciplinară a conţinuturilor din programele şcolare. Proba orală se dezvoltă în domeniul comunicării, cu un conținut constând în susținerea/prezentarea unei opinii personale cu privire la o temă/un subiect/o aserțiune date.
 Evaluarea la proba orală va avea în vedere atât competenţele de lectură și de comunicare orală dobândite prin studierea disciplinei limba şi literatura română, cât și achizițiile culturale formale și nonformale ale elevilor participanți la olimpiadă.
 Pentru pregătirea răspunsului la această probă, elevii vor extrage un bilet de concurs și își vor elabora răspunsul, în timpul prevăzut de prezentul regulament, într-o sală special destinată pregătirii răspunsurilor concurenților, sub supravegherea a două cadre didactice din comisia de organizare, având altă specializare decât limba și literatura română.

SECȚIUNEA B

Proba scrisă
 Proba scrisă cuprinde 3 itemi, după cum urmează:
• primul item de tip semi-obiectiv vizează capacitatea de înţelegere şi interpretare a unui text ficţional având ca suport un fragment dintr-o operă literară – pentru etapa județeană și un suport audio- video (ecranizare cinematografică/transpunere teatrală a unei opere literare) – pentru etapa națională ;
• al doilea item de tip subiectiv vizează capacitatea de identificare a elementelor specifice competențelor sociale/abilităților de viață din textul/ suportul audio-video utilizat pentru primul subiect;
• al treilea item subiectiv de tip eseu nestructurat vizează competența de redactare a diferitelor texte și cea culturală.
 Lucrarea scrisă nu va avea titlu sau motto. Utilizarea acestora va atrage după sine descalificarea concurentului.

Proba orală (pentru etapa națională)
 Proba orală constă în înţelegerea unui text nonficţional/multimodal/funcțional, din perspectiva abilităților de viață.
• evaluarea la proba orală va avea în vedere atât competenţele de lectură și de comunicare orală dobândite prin studierea disciplinei limba şi literatura română, cât și achizițiile culturale formale și nonformale ale elevilor participanți la olimpiadă.
• pentru pregătirea răspunsului la această probă, elevii vor extrage un bilet de concurs și își vor elabora răspunsul, în timpul prevăzut de prezentul regulament, într-o sală special destinată pregătirii răspunsurilor concurenților, sub supravegherea a două cadre didactice din comisia de organizare, având altă specializare decât limba și literatura română.

 Subiectele pentru proba scrisă și proba orală și baremele de evaluare vor fi elaborate, după cum urmează:
• pentru etapa pe şcoală – de către un grup de lucru format din cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ, din cadrul Comisiei de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa pe școală;
• pentru etapa locală– de către un grup de cadre didactice de specialitate din cadrul Comisiei judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor;
• pentru etapa judeţeană/ pe sectoarele municipiului Bucureşti și la etapa națională un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei aprobat de secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, grup coordonat științific de reprezentantul Centrului Național de Evaluare și Examinare și inspectorul responsabil din Ministerul Educației Naționale.
 La proba scrisă a tuturor etapelor care includ itemi subiectivi, evaluarea itemilor subiectivi (eseu) se va efectua conform unei grile de notare generale, care va fi însoţită de o grilă de notare cu detalieri specifice elaborată de comisiile de corectori. Baremele de evaluare și notare și descriptorii pentru probele scrise se vor afişa după încheierea probei scrise.
 Rezultatele obținute de concurenți la proba scrisă de la toate etapele olimpiadei pot fi contestate.
 La proba orală nu se admit contestații.
 Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.
 La etapa pe școală/locală, Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa pe școală, respectiv Comisia judeţeană/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor stabilește termenele de analiză şi răspuns la contestaţii, fără a depăși 72 de ore.
 La etapa județeană/pe sectoarele municipiului București, termenul de analiză şi răspuns la contestaţii nu poate depăşi 72 de ore de la încheierea depunerii contestaţiilor, după care se afișează rezultatele finale.
 Pentru lucrările care au primit inițial punctaje cuprinse între 94 – 100 de puncte, punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestații.

 Pentru lucrările care au primit inițial alte punctaje decât cele menționate la alin. (1), punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestații, dacă între punctajul inițial și punctajul acordat la contestație există o diferență de cel puțin 10 puncte. Dacă diferența dintre cele două punctaje este mai mică de 10 puncte, punctajul definitiv este cel inițial.

 La toate etapele, ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
 La etapele locală, judeţeană/ a sectoarelor municipiului București, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competiţiei.
 La etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadei de limba și literatura română, grila de acordare a premiilor va fi stabilită de comisia judeţeană/a municipiului București, cu respectarea ordinii descrescătoare a punctajului obţinut.
 La etapa națională, în situaţia punctajelor egale, președintele executiv decide aplicarea în ordine, a următoarelor criterii de departajare, pentru a se acorda câte un premiu/categorie:
– punctajul obţinut la proba scrisă;
– punctajul obţinut la itemul 2 de la proba scrisă;
– punctajul obţinut la itemul 1 de la proba scrisă;
– punctajul obţinut la proba orală.

print

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isjgorj/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isjgorj/public_html/wp-includes/functions.php on line 3778

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isjgorj/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111