Metodologie definitivat-Metodologie MO

Anexe – ANEXE MO

PRECIZĂRI PRIVIND ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ȘI OPISUL DOSARULUI :

  • fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
  • copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;
  • document certificat „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
  • copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ:                                  decizia de repartizare pe post,                    buletin/carte de identitate,            orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  • adeverinţă privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu;
  • adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3), (taxa se plătește la centrul de examen – Colegiul Național ”TUDOR VLADIMIRESCU”- TG-JIU) ;
  • adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.
  • dovada autorizării/acreditării unității de învațământ private, în baza LEN 1/2011, Cap. II, art. 22 alin. 1