Programare inspecții grade

Nota  :    – această pagină este în curs de actualzare

pentru orice depăsire a termenelor se ia legătura cu inspectorul de specialitate si inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane

               pentru reprogramare

Învățământ Preșcolar

definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II   – inspecție curentă 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecție curentă 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecție specială  Gradul II-2017-2019 IS

gradul I     – inspecție curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecție curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Arte      

definitivat  – definitivat

gradul II    -inspecție curentă 1   gradul II IC1

– inspecție curentă 2   gradul II IC2

– inspecție specială   gradul II IS

gradul I       – inspecție curentă 1  gradul I IC1

– inspecție curentă 2 gradul I IC2

Socio Umane

definitivat – INSCRIERI DEF 2019

 gradul II  – inspecție curentă 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecție curenta 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecție specială

gradul I   – inspecție curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1 

– inspecție curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Invățământ Special

– inspectii

Limba și Literatura Română

              definitivat – 

gradul II – inspecția curenta 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2  Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială    Gradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1   Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2    Gradul I-2017-2020 IC2

Educație Fizică și Sport

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială Gradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Matematică

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2Gradul II 2018-2020 IC2 (1)

– inspecția specială Gradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Fizică-Chimie-Biologie

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1  Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială Gradul II-2017-2019 IS1

gradul I – inspecția curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Limbi Moderne

      definitivat – LIMBI-MODERNE-DEF

gradul II – inspecția curenta 1 Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială Gradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1 Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2 Gradul I-2017-2020 IC2

Învățământ tehnic

      definitivat – 

gradul II – inspecția curenta 1

– inspecția curentă 2

– inspecția specială

gradul I – inspecția curentă 1

– inspecția curentă 2

Învățământ primar

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specialăGradul II-2017-2019 IS

gradul I – inspecția curentă 1Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2Gradul I-2017-2020 IC2

Informatică 

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019

gradul II – inspecția curenta 1

– inspecția curentă 2

– inspecția specială

gradul I – inspecția curentă 1

– inspecția curentă 2

Religie 

      definitivat – INSCRIERI DEF 2019 RELIGIE

gradul II – inspecția curenta 1Religie Gradul II 2018-2021 IC1

– inspecția curentă 2Religie Gradul II 2018-2020 IC2

– inspecția specială

gradul I – inspecția curentă 1Religie Gradul I 2018-2022 IC1

– inspecția curentă 2Religie Gradul I-2017-2020 IC2

 

 

Tabele nominale cu cadrele didactice înscrise la gradele didactice

Definitivat 2019 – INSCRIERI DEF 2019

Gradul II    cereri pentru înscriere – Gradul II 2018-2021 IC1 cei care efectuează inspectia curentă 1 în anul școlar 2018/2019

Gradul II 2018-2020 IC2 cei care efectuează inspectia curentă 2 în anul școalr 2018/2019

– Gradul II-2017-2019 IS cei care efectueaza inspecția specială în anu școlar 2018/2019

Gradul I     cereri pentru înscriere – Gradul I 2018-2022 IC1  cei care efectuează inspectia curentă 1 în anul școlar 2018/2019

– GRADUL I 2018-2021 colocviu 2019 cei care dau colocviul in februarie 2019 NU efectueaza                                                                                                                     inspectii in anu școlar 2018/2019

– Gradul I-2017-2020 IC2 cei care efectuează inspectia curentă 2 în anul școlar 2018/2019

– GRADUL I 2016-2019 IS cei care sustin inspectia speciala

 

NOTA: În tabelele de mai sus nu sunt trecuti candidații amânați

pentru orice informație va adresati la sediul ISJ Gorj domnului inspector școlar dezvoltarea resursei umane

camerea 28 prof. Adrian C-tin POPESCU

Definitivat 2019 -metodologie

 

Metodologie definitivat-Metodologie MO

Anexe – ANEXE MO

PRECIZĂRI PRIVIND ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ȘI OPISUL DOSARULUI :

  • fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
  • copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;
  • document certificat „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
  • copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ:                                  decizia de repartizare pe post,                    buletin/carte de identitate,            orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  • adeverinţă privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu;
  • adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3), (taxa se plătește la centrul de examen – Colegiul Național ”TUDOR VLADIMIRESCU”- TG-JIU) ;
  • adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.
  • dovada autorizării/acreditării unității de învațământ private, în baza LEN 1/2011, Cap. II, art. 22 alin. 1

Raport profesor metodist an şcolar 2017-2018

În atentia directorilor, responsabililor cu perfectionarea şi cadrelor didactice metodiste

Cadrele didactice care fac parte din corpul de metodişti al Inspectoratului şcolar
Judetean Gorj işi vor depune la secretariatul I.S.J. Gorj până la data de 30.10.2018, un
dosar inregistrat in unitatea şcolara care sa conţina: raportul de activitate pentru anul
scolar 2017-2018 si C.V.-ul actualizat. ,
Anexam model raport!

rapot metodist

Va multurnim!