În situaţia în care un candidat face înscrierea online trebuie să parcurgă următoarele secvenţe:

 1. Completează cererea tip corespunzătoare intenţiei de înscriere:
  • Participarea la proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2020;
  • Participarea la proba scrisă a titularilor anterior concursului în vederea transferului pe un post vacant, indiferent de viabilitatea postului;
  • Participarea la proba scrisă a titularilor anterior concursului în vederea detaşării la cerere – sesiunea 2020;
  • Ocuparea unui post didactic în baza notelor obţinute la concursuri naţionale din anii precedenţi (minimum media 5.00 din anii 2019, 2018, 2017;
  • Ocuparea unui post didactic în baza notelor obţinute la concursuri naţionale din anii precedenţi (minimum media 7.00 din anii: 2016, 2015, 2014);
  • Detaşarea la cerere pentru titularii anterior concursului, prin concurs specific (punctaj).
 1. Completează Fişa unică de înscriere;
 2. Verifică în cererea tip (pe ultima pagină) lista documentelor necesare înscrierii corespunzătoare situaţiei în care se află candidatul, numerotează toate documentele, începând cu cererea și întocmește opisul.
 3. Scanează toate documentele în ordinea menționată în cerere într-un fişier în format *.pdf. Cererea și opisul vor fi scanate ca documente separate în format *.pdf;
 4. Se face o arhivă care conţine trei fişiere: opisul, cererea și documentele menționate în cerere;
 5. Arhiva se denumește astfel: concurs2020_Limba_franceza_POPESCU_ION.rar, (în cazul participării la proba scrisă. După caz, se trece disciplina de concurs) sau detasare2020_Limba_franceza_POPESCU_ION.rar (în cazul detasării prin concurs specific) sau repartizare_notă_2018_ Limba_franceza_POPESCU_ION.rar; (în cazul în care se solicită repartizare în baza notei obținută în anii precedenți. Se trece anul în care a obținut nota și disciplina).
 6. Arhiva astfel constituită se trimite de pe adresa de email personală a candidatului, adresă care a fost menţionată în cererea tip şi în fişa de înscriere, către adresa de email titularizare2020@isjgorj.ro; Documentele trimise în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerație.
 7. Operatorul centrului de înscriere respectiv, primeşte şi descarcă arhiva şi introduce datele candidatului în aplicaţia informatică a ministerului educaţiei, pe baza documentelor scanate existente în arhiva trimisă de către candidat;
 8. După introducerea datelor în aplicaţia informatică, operatorul descarcă Fişa martor pe care o trimite în format electronic (fişier ataşat) pe adresa de email a candidatului (aceeaşi cu cea de pe care a fost primită arhiva cu dosarul electronic);
 9. Numărul Fişei martor constituie numărul de înscriere al dosarului şi dovada că acesta a fost înregistrat la nivelul comisiei centrului de înscriere;
 10. Candidatul descarcă din poşta electronică personală Fişa martor, o verifică şi trimite un email de confirmare către centrul de înscriere în care precizează erorile identificate sau faptul că validează fişa, datele fiind corecte;
 11. În cazul în care au fost identificate erori, informaticianul din centrul de înscriere operează modificările în aplicaţia informatică, descarcă din nou fişa martor, o expediază din nou candidatului; Procesul de verificare a fişei continuă până când candidatul confirmă că validează fişa, adică este de acord cu datele introduse în sistemul informatic, dar nu mai târziu de data limită: 22 iulie 2020, ora 15,00;

Notă: Dacă un candidat dorește să participe la concursul național dar și repartizare în baza notelor din anii precedenți va trimite două arhive denumite conform precizărilor de la punctul 6.