În atenția directorilor și directorilor adjuncți, precum și a cadrelor didactice interesate să ocupe o funcție de conducere vacantă(director sau director adjunct) prin detașare în interesul învățământului, în unitățile școlare în care au rămas funcții vacante după organizarea concursului

Directorii și directorii adjuncți care nu au ocupat o funcție de conducere în urma finalizării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, precum și cadrele didactice interesate să ocupe o funcție de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, prin detașare în interesul învățământului, în cursul anului școlar 2021-2022, vor transmite pe adresa de email management@isjgorj.ro în perioada 17.12.2021, ora 14.00 – 20.12.2021, ora 14, acordul scris (după modelul anexat) privind ocuparea unei funcții de conducere până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar.

Au prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante cadrele didactice care au promovat concursul în conformitate cu art. 27(2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Pentru a ocupa o funcție de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  d) Au calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcții de îndrumare şi control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  h)Nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”.

 

În situația în care un post de conducere dintr-o unitate de învățământ este vizat de mai multe persoane, potrivit art. 85 alin(1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, ” detașarea în interesul învățământului se realizează prin decizia inspectorului școlar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, cu respectarea prevederilor legale.”

Acord detașare