Posturile vacante și temporar vacante de director și director adjunct pentru anul școlar 2019-2020 se vor ocupa în baza Procedurii operaționale , aprobată în Consiliul de administrație al ISJ Gorj din data de 30.07.2019.
           În conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/ 2017, cu modificările ulterioare, art. 27:
(1) In funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate.
(2) Prioritate la ocuparea funcțiilor ramase vacante după organizarea concursului o au persoanele care au fost admise la concurs.
(3) Cadrele didactice titulare în unități de învățământ particular acreditate, membre ale corpului național de experți în managementul educațional, pot fi numite, prin detașare în interesul învățământului, în funcții de director sau de director adjunct la unități de învățământ preuniversitar de stat, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar. În mod similar, cadrele didactice titulare în învățământul de stat, membre ale corpului național de experți în managementul educațional, pot fi numite, prin detașare in interesul învățământului, în funcții de director sau de director adjunct la unității de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar.
(4) În funcție de interesul învățământului, în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului național de experți în managementul educațional, inspectorul școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate, poate numi prin detașare în interesul învățământului, în funcții de director sau de director adjunct la unități de învățământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, și cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar care nu sunt membre ale corpului național de experți in managementul educațional.
(5) Asigurarea conducerii unei unității de învățământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calități profesionale, manageriale și morale, după cum urmează:

  1. a) prin numirea în funcția de conducere de către conducerea persoanei juridice finanțatoare, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ particular, a unui cadru didactic din unitatea de învățământ respectivă sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoștința inspectoratului școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea de învățământ;
  2. b) prin detașarea în interesul învățământului a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unității de învățământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanțatoare și cu acordul scris al persoanei solicitate, prin decizie a inspectorului școlar general, în conformitate cu hotărârea consiliului de administrație.

 

  1. P.O. numire prin detașare în interesul învățământului directori
  2. Lista posturilor vacante și temporar vacante de director și director adjunct pentru anul școlar 2019-2020
  3. Anexa 1 – Model acord detașare
  4. Anexa 2 – Declarație pe propria răspundere
  5. Programarea probei de interviu pentru ocuparea posturilor vacante de director și director adjunct

NOTA: În ședința CA din data de 07.08.2019 s-a hotărât modificarea calendarului privind ocuparea posturilor vacante de director și director adjunct. Modificarea are loc ca urmare a numărului mare de cadre didactice înscrise la această selecție și a programului dens de activități programate la nivelul I.S.J. Gorj.

Probele de interviu se vor desfășura în 08.08.2019 și 19.08.2019 conform programării de mai sus. Pot exista mici decalaje față de programul orar afișat, motiv pentru care cadrele didactice înscrise se vor prezenta la I.S.J. cu 15 minute mai devreme decât ora programată.