Concurs ocupare funcții vacante în cadrul proiectului „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți”

               Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în calitate de beneficiar, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți ID 136157 a unui număr de 159 posturi de experti, în cadrul subactivitaților proiectului ID 136157 pentru perioada Februarie 2022-Decembrie 2023.

           Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului „Masuri de educatie de tip a doua sansa”, O.S.6.4. – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala si O.S.6.6. – Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive. Actiunile constau in activitati de imbunatatirea a competentelor pentru un numar de 516 persoane apartinand personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar, derulat  secvential pe o perioada de 30 de luni , derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua sansa” pe o perioada de 35 de luni, derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de consiliere si orientare profesionala un numar de 600 de persoane implicate in programul de tip „A doua sansa”, precum si activitati extracurriculare de imbunatatire a competentelor pentru un numar de 150 de tineri si adulti precum si derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de tip „A doua sansa” (ADS) pentru un numar de 600 de tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie, precum si acordarea de sprijin in scopul sustinerii participarii acestora in cadrul programului.
Proiectul, prin setul de masuri previzionate, isi propune accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitatile specifice, precum si cresterea calitatii vietii prin educatie, grupul tinta fiind incurajat sa acumuleze un pachet compus din competente si abilitati de lucru necesare implicarii active in societate, eliminand astfel dezavantajele si disparitatile existente in ceea ce priveste accesarea unui loc de munca, diferenta intre veniturile populatiei comparativ la nivel de regiuni, cu preponderenta a persoanelor din medii defavorizate, totodata responsabilizand stakeholderii proiectului cu transferarea cunostintelor acumulate pe perioada participarii la activitati catre generatia urmatoare de tineri si adulti.

Dosarele se transmit in format electronic la adresa de email:
pocu136157@isjgorj.ro

01 Anunt selectie experti ISJGJ
09 Cerere inscriere la concurs ISJG
10 Declaratie disponibilitate ISJG

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

Perioada Activitatea
17 Ianuarie – 02 Februarie 2022, ora 14:00 (15 zile) Transmiterea dosarelor in format electronic (pocu136157@isjgorj.ro)
03 Februarie 2022 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor
04 Februarie 2022 Evaluarea dosarelor de candidatură. In situația în care la concurs s-a înscris o singura persoana comisia de concurs o poate declara admisa fără parcurgerea etapei interviului, în baza evaluării dosarului.
09 Februarie 2022 Participarea la interviu
10 Februarie 2022 Comunicarea rezultatelor
11 Februarie 2022 Depunerea contestațiilor
14 Februarie 2022 Publicarea rezultatelor finale

 

 

Precizări privind reluarea organizării olimpiadelor și concursurilor școlare

După doi ani de întrerupere, Ministerul Educației a decis reluarea etapizată a olimpiadelor și concursurilor școlare.

La momentul suspendării competițiilor școlare, erau programate 78 de olimpiade naționale, 67 de concursuri naționale, 171 de concursuri educative cu finanțarea Ministerului Educației, precum și 150 de concursuri educative naționale și 1.839 de concursuri regionale și interjudețene fără finanțarea Ministerului Educației. În condițiile în care descentralizarea este un deziderat general susținut de către cea mai mare parte a societății, analiza celor peste 2.000 de concursuri regionale/interjudețene/naționale se va face într-o manieră profesionistă și responsabilă, Ministerul Educației susținând într-un fel sau altul orice activitate care poate genera un plus de pregătire în rândul elevilor.

Din păcate, contextul epidemiologic nu permite reluarea tuturor acestor competiții în condiții de siguranță, motiv pentru care principiul ce a stat la baza primei selecții a fost prioritizarea participării României la competițiile internaționale anunțate pentru anul 2022. Toate competițiile listate în prima etapă sunt competiții care prevăd etape internaționale.

În perioada următoare, listele competițiilor vor fi actualizate cu alte olimpiade și concursuri care nu prevăd etape internaționale, dar au tradiție și participare națională în sistemul de învățământ preuniversitar, precum olimpiadele de istorie sau de limba și literature română.

De asemenea, metodologia-cadru, regulamentele specifice de organizare și desfășurare și calendarul competițional vor fi adaptate contextului și vor fi trimise spre publicare în cel mai scurt timp.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

ministrul Educației

Anunt! Programare ridicare decizii numire în funcții de conducere

Cadrele didactice declarate reușite la Concursul pentru ocuparea funcților vacante de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și cadrele didactice detașate în interesul învățământului în funcții de conducere rămase vacante după desfășurarea concursului, se vor prezenta la sediul I.S.J. Gorj, având asupra lor cartea de identitate, după următorul program:
Marți, 28.12.2021, intervalul orar 9.00-11.00 : ridicare decizii cadre didactice detașate în interesul învățământului în funcții de conducere vacante;
Marți, 28.12.2021, intervalul orar 11.00-15.00: ridicare decizii și semnare contracte de management cadre didactice declarate reușite la concurs.

Toate deciziile emise produc efecte începând cu data de 17.01.2022.
ANEXA-1-Lista-directori_directori-adjuncti-numiti-ca-urmare-a-promovarii-concursului
ANEXA 2 – Lista cadrelor didactice numite în funcții de conducere prin detașare

Anunț privind ocuparea funcțiilor de conducere rămase vacante în urma desfășurării concursului

În atenția directorilor și directorilor adjuncți, precum și a cadrelor didactice interesate să ocupe o funcție de conducere vacantă(director sau director adjunct) prin detașare în interesul învățământului, în unitățile școlare în care au rămas funcții vacante după organizarea concursului

Directorii și directorii adjuncți care nu au ocupat o funcție de conducere în urma finalizării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, precum și cadrele didactice interesate să ocupe o funcție de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Gorj, prin detașare în interesul învățământului, în cursul anului școlar 2021-2022, vor transmite pe adresa de email management@isjgorj.ro în perioada 17.12.2021, ora 14.00 – 20.12.2021, ora 14, acordul scris (după modelul anexat) privind ocuparea unei funcții de conducere până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar.

Au prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante cadrele didactice care au promovat concursul în conformitate cu art. 27(2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Pentru a ocupa o funcție de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  d) Au calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcții de îndrumare şi control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  h)Nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”.

 

În situația în care un post de conducere dintr-o unitate de învățământ este vizat de mai multe persoane, potrivit art. 85 alin(1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, ” detașarea în interesul învățământului se realizează prin decizia inspectorului școlar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, cu respectarea prevederilor legale.”

Acord detașare

Concurs ocupare posturi vacante de director și director adjunct, proba de interviu – anunț

IN ATENTIA CANDIDATILOR PENTRU PROBA DE INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GORJ

1. La proba de interviu, pentru evaluarea competențelor digitale, candidaților le va fi necesară o adresă de email validă pentru care să cunoască ID-ulși parola.
2. Evaluarea competențelor digitate ale candidaților va fi făcută pe sisteme desktop pe care sunt instalate sistemul de operare Windows 10 și pachetul Office 2013.
3. Candidații au obligația să pună la dispoziția fiecărui membru al comisiei de evaluare (5 membri) a probei de interviu câte un exemplar al strategiei de dezvoltare a unității de învățământ, care va conține maximum 5 pagini, redactat, cu respectarea următoarei structuri:
a) analiza SWOT ;
b) misiunea și viziunea propuse;
c) obiectivele strategice;
d) elaborarea unui plan de acțiuni pentru implementarea, pe durata unui an școlar, a unuia dintre obiectivele strategice identificate;
e) modalitățile de evaluare a efectelor atinse prin schimbările propuse.
4. Accesul în centrul și sala de interviu (Liceul Tehnologic nr. 2 Târgu-Jiu), se va face pe baza documentului de identitate, cu respectarea întocmai a graficului, respectiv, în ziua și ora programate pentru interviu. În vederea respectării condițiilor sanitare, accesul candidaților în incinta centrului de examen este permis cu cel mult cu o jumătate de oră înaintea orei planificate.
5. Candidații care au optat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din aceeași unitate de învățământ vor elabora și prezenta, în cadrul strategiilor de dezvoltare prezentate, planuri de acțiune pentru obiective strategice diferite.
6. Proba de evaluare a interviului se susține pentru fiecare opțiune (funcție).
7. Este declarat admis la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.
8. Punctajele obținute la proba de interviu se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar după încheierea probei, în aceeași zi.
9. Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului. Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia națională de monitorizare şi coordonare a concursului.
10. Durata probei de evaluare a interviului este de 60 min.